dot dot
Filter Bags

ในปัจจุบันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกประเด็นหลักที่กล่าวถึงในยุคโลกาภิวัตน์ ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน และภาครัฐบาล ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ต่างหันมาให้ความสนใจและตื่นตัวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น ทั้งจากครัวเรือนและจากภาคอุตสาหกรรม

 

มาตรการป้องกันปัญหาการปล่อยมลพิษ ฝุ่น ควัน จากโรงงานอุตสาหกรรมสู่สภาพแวดล้อมคือ การกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม โดยในกฎหมายได้ระบุไว้ว่า ก่อนที่โรงงานอุตสาหกรรมจะปล่อยมลพิษทางกาศสู่ภายนอกนั้น โรงงานนั้นๆ จะต้องทำการบำบัดฝุ่น ควัน และกลิ่นเป็นต้น ให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ โดยเครื่องกรองฝุ่น (Dust Collector) ถือว่าเป็นอุกรณ์หลักสำหรับกระบวนการบำบัดฝุ่น ควัน

 

นอกจากบริษัท บิ๊กบีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (Big Bee Enterprise Co.,Ltd.) จะเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เเละเครื่องมือสำหรับเครื่องกรองฝุ่น (Dust Collector) คุณภาพสูงจาก Autel ประเทศอิตาลีแ้ล้ว บิ๊กบีเอ็นเตอร์ไพรส์ ยังจำหน่าย ถุงกรองฝุ่น (Filter bag) ผ้ากรองฝุ่น (Filter felt) และโครงกระรอกสำหรับถุงกรองฝุ่นขนาดต่างๆ (Cages) อีกด้วย โดยถุงกรองฝุ่น (Filter bag) และผ้ากรองฝุ่น (Filter felt) นั้นผลิตมาจากเส้นใย Polyester, Polyphenylensulfide, m-Aramide (Nomex), Polypropylene, Polyacrylnitrile homopolymer เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ เรารับสั่งตามขนาดที่ท่านต้องการ © บริษัท บิ๊กบีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด BIG BEE ENTERPRISE CO.,LTD.